Persondatabehandling

I Newsec Property Asset Management og Newsec Advisory (Newsec) tager vi beskyttelsen af personoplysninger alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik.

I forbindelse med vores ejendomsadministration, foreningsadministration, selskabsadministration, ejendomsprojekter mv. har vi fokus p?, om vores ydelser vil omfatte indsamling og behandling af oplysninger om identificerede eller identificerbare fysiske personer, alts? personoplysninger. Vi kigger p? bl.a. karakteren og omfanget af personoplysninger, kategorier af registrerede personer, selve behandlingen af person-oplysninger og form?let hermed, samt hvordan den danske persondatalovgivning opfyldes bedst muligt.

Vi indsamler og behandler derfor kun personoplysninger, der er tilstr?kkelige, relevante og begr?nset til, hvad der er n?dvendigt i forhold til et lovligt fastsat form?l, og vi prioriterer at minimere m?ngden af personoplysninger. Vi kan dog ogs? v?re forpligtet i henhold til dansk ret til at indsamle og behandle visse personoplysninger.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker udelukkende i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller grundet andre legitime interesser, og i forbindelse med indsamlingen oplyser vi de registrerede personer herom, bl.a. karakteren og omfanget af de indsamlede personoplysninger og form?let med behandlingen heraf. Vi kontrollerer, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi s?rger for at opdatere personoplysninger l?bende.

I nogle tilf?lde kan vi have brug for at indhente og sammenstille personoplysninger fra tredjepart, eksempelvis offentlige myndigheder og private akt?rer. I s? fald oplyser vi herom og indhenter samtykke hertil, medmindre de registrerede personer allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller de registrerede personers interesse i at blive orienteret herom m? vige for afg?rende hensyn til offentlige eller private interesser, eller der er tale om h?ndh?velse af civilretlige krav o. lign.

Vi har gennemf?rt tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedr?rende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, g? tabt, ?ndret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende f?r adgang eller kendskab til dem. Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemm?ssigt begr?nses til de medarbejdere, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger og er underlagt fortrolighed. Personoplysninger i fysisk form eller p? b?rbare datamedier opbevares afl?st, n?r de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, backup-system samt opdaterede firewalls og antivirusbeskyttelse.  Vi har ogs? proces for h?ndtering af eventuelle sikkerhedsbrud og underretning herom til vores kunder, de registrerede personer og Datatilsynet.

Hvis vi videregiver personoplysninger til kunder, samarbejdspartnere og andre, oplyser vi herom og indhenter eventuelt pligtigt samtykke hertil fra. Vores underdatabehandlere skal ogs? overholde vores sikkerhedskrav, og de m? ikke bruge personoplysninger, som de modtager fra os til andre form?l. S?fremt vi anvender andre virksomheder til behandling af personoplysninger, indg?r vi ogs? databehandleraftaler, som n?rmere regulerer virksomhedens behandling af personoplysninger p? vores vegne.

Vi overf?rer ikke personoplysninger til behandling uden for EU og E?S eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overf?rselsgrundlag, og i s? fald vil der ske orientering herom forinden overf?rslen.

S?fremt vi f?r behov for at anvende personoplysninger til et andet form?l end det, som personoplysningerne oprindeligt er indsamlet til, oplyser vi de registrerede personer herom og indhenter eventuelt pligtigt samtykke. Vi vurderer i denne sammenh?ng ogs?, om brugen af personoplysningerne til det nye form?l kan have negative konsekvenser for de registrerede personer.

Vi sletter personoplysninger, n?r de ikke l?ngere er n?dvendige i forhold til det form?l, som var grunden til indsamlingen og behandlingen af de p?g?ldende personoplysninger. Opbevaringsperioden kan derfor variere afh?ngig af det p?g?ldende form?l, og kriterierne for sletning omfatter bl.a., hvor l?nge vi skal bruge de personlige oplysninger for at opfylde de kontraktm?ssige forpligtelser, og om vi er underlagt en forpligtelse til at opbevare oplysningerne i en vis periode i henhold til dansk ret. Vi kan ogs? lade personoplysninger indg? i vores s?dvanlige backup-procedure.

For n?rmere oplysning om reglerne for behandling af personoplysninger kan vi henvise til den danske persondatalovgivning og Datatilsynets hjemmeside samt:

Den hurtige udvikling vedr?rende brugen af personoplysninger betyder, at ?ndringer i vores behandling af personoplysninger kan blive n?dvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at ?ndre n?rv?rende politik.

Du kan kontakte Newsec vedr?rende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til persondata@newsec.dk.

广西快3